Workshops

In het kader van het thema worden workshops gegeven waarin het thema ‘Openbare orde’ vanuit verschillende invalshoeken wordt belicht.

Lees verder

14.15 uur – 15.15 uur: Workshopronde I
15.30 uur – 16.30 uur: Workshopronde II

 

 Workshopronde II

 

Trip Advocaten & Notarissen 
Workshop – Noodbevelen in de praktijk

In deze workshop zal aandacht worden besteed aan de bevoegdheid van de burgemeester om een noodbevel uit te vaardigen. Ingevolge artikel 175 van de Gemeentewet kan een burgemeester in geval van oproerige beweging, andere ernstige wanordelijkheden of van rampen of zware ongevallen, dan wel van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, besluiten tot het uitvaardigen van een noodbevel. Hoewel het vaak gaat om uitzonderlijke situaties, zijn er tal van voorbeelden uit de praktijk waaruit blijkt dat burgemeesters van de bevoegdheid uit artikel 175 Gemeentewet gebruik hebben gemaakt. Tijdens de workshop zal nader worden ingezoomd op drie spraakmakende praktijkgevallen, te weten: Project X Haren, beëindiging tentenkamp bij AZC Ter Apel en de anti-zwartepietendemonstratie tijdens de landelijke sinterklaasintocht in Dokkum.

Trip Advocaten & Notarissen

Trip (tachtig juristen, vestigingen in Groningen, Leeuwarden en Assen) heeft tot ver buiten Noord-Nederland een uitstekende reputatie als juridisch dienstverlener. Als stagiair of junior werk je onder toezicht van een patroon, maar je werkt ook aan zaken met en voor andere juristen. Je wordt ingedeeld bij een sectie, zodat je je kennis snel kunt verdiepen. Maar je werkt ook in de algemene praktijk en in de andere secties, waardoor je een brede ervaring opdoet. Naast een patroon krijg je een eigen stagebegeleider die je helpt je op alle benodigde vlakken te ontwikkelen. Werken bij Trip betekent vanaf dag één samen met je collega’s de uitdaging aangaan om de beste oplossing te vinden en al doende een steeds betere jurist te worden. Voor je het weet krijg je je eigen dossiers en sta je in de rechtszaal.

Rens Snel 

Rens Snel heeft Nederlands Recht gestudeerd aan de RUG en is afgestudeerd in 1993. Hij heeft gewerkt bij Pels Rijken, Houthoff en is thans advocaat/partner bij Trip Advocaten & Notarissen. Rens is werkzaam in de bestuursrechtpraktijk onder andere als stadsadvocaat van de gemeente Groningen.

Rens Snel

Kevin Timmer 

Kevin Timmer heeft Nederlands recht (afstudeerrichting privaatrecht) gestudeerd in Groningen. In 2017 is hij afgestudeerd. Tijdens zijn studietijd heeft hij twee stages gelopen in de advocatuur en een bestuursjaar gedaan bij het SGOR. Kevin is sinds december 2017  werkzaam als advocaat bij Trip in de overheidspraktijk.

Kevin Timmer

PlasBossinade Advocaten en Notarissen 
Workshop – Het botte zwaard van Damocles

Artikel 13b Opiumwet, ook wel Wet Damocles genoemd, biedt burgemeesters de bevoegdheid bestuursdwang toe te passen, inhoudende het sluiten van woningen (of voor publiek toegankelijke inrichtingen) te sluiten als daar sprake is van drugshandel. Uit jurisprudentie volgde, jarenlang en tot voor kort, dat niet hoeft te worden aangetoond dat de openbare orde in het geding is. De aanwezigheid van een handelshoeveelheid drugs in het pand was lange tijd voldoende rechtvaardiging om de woning of het lokaal en de bijbehorende erven te sluiten. Is dit nog steeds genoeg? Kan de burgemeester volstaan met enkel aantreffen van een handelshoeveelheid drugs? Of moet hij (of zij) meer dan dat aannemelijk maken voordat overgegaan wordt tot sluiting van een pand voor lange duur?

PlasBossinade Advocaten en Notarissen

Topkantoor in de hoofdstad van Noord-Nederland. Vijftig juridische medewerkers. Door onze klantgerichte winnaarsmentaliteit weten wij relaties langdurig aan ons te binden. Wij verdiepen ons in klant en branche en zoeken altijd naar heldere, in de praktijk werkende, oplossingen. Zo leggen wij de relatie tussen recht en realiteit. Uitstekend afgestudeerde juristen met ambitie kunnen bij ons de overstap maken van theorie naar praktijk. Geïnteresseerd in een carrière in de advocatuur of notariaat in Noord-Nederland? Kijk op www.plasbossinade.nl.

Leon Mathey 

Leon Mathey werkt sinds mei 2017 als advocaat overheidspraktijk bij PlasBossinade en is gespecialiseerd in het omgevingsrecht. Daarnaast is hij betrokken bij vastgoedgerelateerde zaken, vooral wanneer deze zowel privaatrechtelijke als bestuursrechtelijke aspecten kennen. Hierbij biedt zijn kennis van zowel het civiele recht als het bestuursrecht meerwaarde voor klanten en collega’s. Leon Mathey heeft zijn Master Nederlands Recht, Staats- en bestuursrecht en Strafrecht in 2012 aan de Rijksuniversiteit Groningen afgerond. Daarnaast is hij lid van VNO-NCW Noord en JNO (onderdeel VNO-NCW Noord). Tevens is Leon Mathey bestuurslid van Stichting Bestuursrecht Noord-Nederland.

Leon Mathey 

 

Openbaar Ministerie 
Parket Noord-Nederland

Het Openbaar Ministerie (OM) staat voor het leveren van een effectieve bijdrage aan een veilige en rechtvaardige samenleving. In Noord-Nederland bedient het OM de burgers van 59 gemeenten in de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe. Het OM werkt daarbij nauw samen met de Politie-Eenheid Noord-Nederland, de Rechtbank Noord-Nederland en andere partners in de strafrechtketen. Het Parket Noord-Nederland stelt zich ten doel het strafrecht zo in te zetten dat betekenisvolle interventies ontstaan die de veiligheid vergroten. Het strafrecht is een belangrijk, maar ook beperkt middel om de veiligheid in Nederland te waarborgen en geldt als optimum remedium.

Workshop – Jeugdcriminaliteit

In gesprek met een jeugdofficier van Justitie: wat houdt het werk in van een Officier van Justitie in het algemeen en de jeugdofficier van Justitie in het bijzonder? Aan de hand van een casus bespreken hoe we een jeugdzaak behandelen/beoordelen.

Amrah Hertogs

Sinds 2014 is Amrah Hertogs officier van justitie in Noord-Nederland. Daarvoor heb ik de RAIO-opleiding gedaan. Mijn rechtenstudie deed ik in Rotterdam, waar mijn roots liggen. De eerste jaren heb ik mij grotendeels beziggehouden met de zogenaamde veelplegers in ons arrondissement. Sinds een aantal maanden ben ik één van de drie jeugdofficieren die ons parket kent. Ik behandelde daarvoor ook al zaken tegen minderjarige verdachten, maar nu draai ik ook de grotere onderzoeken tegen jeugdige verdachten en wij zijn met zijn drieën verantwoordelijk voor de planning van alle jeugdzaken en het executietraject, uiteraard met de onmisbare ondersteuning van onder andere de administratie. Zowel bij veelplegers als bij jeugd, is er veel contact met ketenpartners. Samen zoek je naar de beste afdoening, die recht doet aan de ernst van het feit, maar ook aan de persoonlijke omstandigheden van de (minderjarige) verdachte. Die samenwerking spreekt mij het meeste aan bij dit aspect van het officierswerk.

 

Politie Eenheid Noord-Nederland

De Politie Eenheid Noord-Nederland is het aanspreekpunt voor de burgers en bedrijven in Groningen, Friesland en Drenthe als het gaat om het handhaven van de openbare orde en het opsporen van strafbare feiten.

Workshop – Openbare orde team politie (OOT) in Groningen

Natuurlijk is het moeilijk voor te stellen hoe een demonstratie of een rel er aan toegaat en hoe deze daadwerkelijk in de kiem wordt gesmoord door de politie. Wel kennen we allemaal de politie die op stapavonden ons in de Poelestraat in de gaten houdt. Tijdens het congres is het mogelijk om de politie niet alleen op donderdagavond tegen te komen. Paul van der Ham heeft zelf veel praktijkervaring en zal in zijn workshop zijn eigen verhalen vertellen en uitleggen hoe de politie omgaat met regelgeving en bevoegdheden.

Paul van Ham

Paul van Ham is sinds 2018 werkzaam als operationeel specialist binnen de politie Eenheid Noord-Nederland. Transparantie, betrouwbaarheid, betrokkenheid en verantwoordelijkheid vindt hij van groot belang. Vanaf 2002 werkte hij als onder officier bij de Koninklijke Marechaussee en volgde hij de opleiding criminologie. Na ervaring te hebben opgedaan binnen de diverse taakvelden van de Koninklijke Marechaussee in Rotterdam en Den Haag maakte hij in 2007 de overstap naar de regiopolitie in Groningen. Binnen de politie heeft hij ervaring opgedaan binnen de basispolitiezorg waaronder het openbare orde team waarin hij nog steeds werkzaam is. Paul heeft begin 2018 de opleiding HBO Rechten afgerond waarbij hij onderzoek heeft verricht naar de toepassing van conservatoir slachtofferbeslag binnen de politie. Hij zoekt voortdurend naar juridische mogelijkheden om met ketenpartners op een zo efficiënt mogelijke wijze veiligheidsproblematiek en diverse vormen van criminaliteit aan te pakken. Hij weet welke politiek- bestuurlijke aspecten daarin een rol kunnen spelen. Openbare orde en veiligheid, de (integrale) aanpak van ondermijnende criminaliteit en het afpakken van crimineel vermogen zijn thema’s waar hij zich op dit moment mee bezig houdt.

Paul van Ham

International workshop
ELSA

ELSA Groningen is a part of European Law Students’ Association (ELSA), the biggest law students’ association in Europe and the world. ELSA strives for “a just world in which there is respect for human dignity and cultural diversity” and is an international, independent, non-political, non-profit, non-governmental organisation run by and for law students. ELSA-activities comprise a large variety of academic and professional events that are organised to fulfill the stated vision of ELSA. Here in Groningen, we are open to all law students, whether you are Dutch or International as we strive for further integration through learning and socializing.

Nexus

Nexus Student Association Groningen is the Student Association for students of European and International Law. As an internationally-focused student organisation, Nexus has a rich diversity of members and alumni. As, one of the largest international student organisations in Groningen, Nexus aims to cater to all aspects of a law student’s life, with activities all across the academic and social spectrum. The Nexus Board, as well as the twelve various Nexus committees and working groups, strive to provide members with a vast social and professional network, and the chance to develop their professional and academic skills – all within a unique multicultural environment.

Workshop – Legal debate

Sharpen your legal debating skills with the help of our Legal Debate Workshop! Together with NEXUS, we will organize a debate with the theme of Public Order and National Safety. Debating is a skill that teaches not only critical thinking, but also allows law students and young lawyers to engage with current affairs, improve their communication soft skills and hone their analytical abilities. All parties have the opportunity to strengthen their knowledge and skills: participants, moderators, judges, and audience alike!

Esra Erer

Hello everyone! My name is Esra Erer and I am an 18-year-old student from Groningen. I am a first-year student in Dutch Law at the RUG. Next to my studies, I am an active member of ELSA Groningen in the Academic Activities Committee and a buddy for international students in the ESN-buddy program. In my holidays, I love to travel, discovering beautiful places and meeting new people from all over the world. I am looking forward to meeting all of you at our Legal Debate Workshop!

Esra Erer

Willem Bantema & Suzanna Twickler
Workshop – Burgemeesters in cyberspace

De workshop gaat over het onderzoek ‘burgemeesters in cyberspace’ waar is gekeken in hoeverre de burgemeester zijn bevoegdheden preventief kan inzetten online wanneer de openbare orde in het geding is. Het onderzoek laat een spanningsveld zien tussen de juridische en fysieke wetgeving en een veiligheidsdomein dat zich allang niet meer uitsluitend fysiek afspeelt. Naast dat de uitkomsten van het onderzoek kort worden besproken wordt nadrukkelijk naar interactie en discussie gezocht ondere andere aan de hand van voorlegde stellingen.

Willem Bantema

Dr. Willem Bantema was werkzaam aan de Juridische Faculteit aan de Rijksuniversiteit Groningen waar hij als rechtssocioloog promoveerde op de naleving van het rookverbod in cafés (2016) en post-doc onderzoek deed naar de nalevingsmotieven van uitkeringsgerechtigden in de bijstand en de WW. Vanaf februari 2017 is Willem als senior onderzoeker werkzaam bij de Onderzoeksgroep Cybersafety waar hij onder meer leiding gaf aan het onderzoek ‘burgemeesters in cyberspace’, dat recentelijk gepubliceerd is.


Willem Bantema

Suzanna Twickler

Suzanna Twickler (LLM) was als jurist en bestuurskundige (BSc) ca. 25 jaar werkzaam bij diverse overheden, waaronder gemeenten en ministeries in diverse functies. Daarna is ze gaan doceren bij Van Hall Larenstein en sinds 2010 bij NHL Stenden. Ze is daar verbonden aan de Thorbecke Academy, opleiding HBO Rechten en de Onderzoeksgroep Cybersafety, waar ze bijdraagt aan onderzoeken naar juridische vraagstukken in een digitale omgeving. Suzanna was tevens betrokken bij het onderzoek ‘burgemeesters in cyberspace’.


Suzanna Twickler

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan