Verklaring omtrent het gedrag, wat wel en niet mag?

Lees verder

Binnenkort  vrijwilligerswerk of een stage? Steeds vaker vragen werkgevers, sportverenigingen en vrijwilligersorganisaties om een verklaring van goed gedrag (VOG) van de werknemer of vrijwilliger. Voor velen van ons zal dit geen probleem zijn en is het enkel een kwestie van het invullen van het aanvraagformulier. Een paar dagen later ligt dan de envelop op de mat. Maar dit is niet voor iedereen het geval, want wat als je na een avondje stappen wordt aangehouden voor openbaar dronkenschap of vernieling? In dit artikel ga ik in op de vereisten voor het aanvragen en verlenen van een VOG en de risico’s die je loopt als je stomdronken door oom agent op de bon wordt geslingerd of als je een misdrijf(je) hebt begaan.

”Je krijgt een VOG als uit onderzoek blijkt dat je geen strafbare feiten op je naam hebt staan”

Documentatie
Misdrijven en overtredingen worden in de justitiële documentatie geregistreerd. Voor overtredingen geldt dat deze 5 jaar blijven staan na de beslissing tot niet vervolging. Deze gegevens kunnen overigens ook worden overhandigd aan buitenlandse autoriteiten.  De wet bepaalt vervolgens in het kader van een eventuele aanvraag voor een verklaring omtrent goed gedrag: ‘Onze Minister weigert de afgifte van een verklaring omtrent het gedrag, indien in de justitiële documentatie met betrekking tot de aanvrager een strafbaar feit is vermeld, dat, indien herhaald, gelet op het risico voor de samenleving en de overige omstandigheden van het geval, aan het doel waarvoor de verklaring omtrent het gedrag wordt gevraagd, in de weg zal staan.’1

Je krijgt een VOG als uit onderzoek blijkt dat je geen strafbare feiten op je naam hebt staan. Ben je wel in aanraking geweest met Justitie, dan wordt bekeken hoe bezwaarlijk dit is. Niet alle strafbare feiten leiden tot het niet verstrekken van de VOG, want er wordt daarbij ook gegeken naar de functie waarvoor de VOG wordt aangevraagd.

Iets te veel, meteen een crimineel?
In het geval openbare dronkenschap in de zin van artikel 453 Sr ‘Hij die zich in kennelijke staat van dronkenschap op de openbare weg bevindt, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twaalf dagen of geldboete van de eerste categorie’’. Openbaar dronkenschap is opgenomen in Wetboek van Strafrecht boek III, titel VI ‘’ overtredingen tegen de zeden van het Wetboek van Strafrecht’. Deze titel en dus de gedraging is uitgezonderd en wordt wel degelijk als justitieel gegeven aangemerkt. Daarbij geldt dat een overtreding alleen op het strafblad wordt vermeld als hiervoor een boete of transactie is betaald die hoger is dan € 100,-.2

Overheid kijkt twee of vier jaar terug

Bijna een miljoen mensen vroegen vorig jaar een VOG aan. Zo kan de werkgever er enigszins op vertrouwen dat het gedrag van de medewerkers geen belemmering vormt voor een bepaalde functie, bijvoorbeeld wanneer iemand omgaat met vertrouwelijke gegevens, kwetsbare personen, geld en/of goederen.

Afgelopen jaren nam het aantal aanvragen een enorme vlucht. In 2010 werden 480.000 VOG-aanvragen gedaan, dit aantal is dus inmiddels vrijwel verdubbeld.3 Als een VOG wordt afgegeven, betekent dat dat de aanvrager binnen een bepaalde terugkijktermijn geen relevante justitiële geschiedenis heeft. In de meeste gevallen kijkt de overheid vier jaar terug, in 2015 is dit voor jongeren echter teruggebracht naar twee jaar.4 In 2015 werden 3.030 aanvragen afgewezen.

Is de VOG nuttig?
Ja, de verklaring helpt bij het weren van toekomstige delictplegers, aldus het rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC).5 Immers, een aantal mensen bij wie een VOG werd geweigerd, pleegde nadien nog een delict. Wel stellen de onderzoekers dat het om een gering aantal gaat.

Volgens de onderzoekers heeft de VOG naar alle waarschijnlijkheid in realiteit een groter dan het geconstateerde effect omdat er ook een groep mogelijk geïnteresseerde kandidaten is die – uit vrees dat ze geen VOG krijgen – bewust niet solliciteren naar bepaalde functies. De effectiviteit van de VOG wordt niet slechts bepaald door het aantal ‘terecht’ geweigerde personen, maar ook door het aantal personen dat ‘preventief’ wordt tegengehouden, aldus Paul Gruter, die samen met Peter Kruize het onderzoek ‘Eens een dief, altijd een dief?’ uitvoerde.6

Mogelijk is de weigering van de VOG voor een delinquent een stimulans om zijn leven te beteren, zodat hij in de toekomst alsnog in aanmerking komt voor een VOG. Het aantal geregistreerde misdrijven is namelijk bij de afgwezen groep ongeveer met de helft verlaagd na de afwijzing.

Echter is niet iedereen zo positief. Uit onderzoek, uitgevoerd door onderzoeksbureau Ateno, in opdracht van het WODC, blijkt tevens dat er vanuit de reclassering en de advocatuur signalen zijn dat bij de beoordeling van een VOG-aanvraag weinig wordt gekeken naar bijzondere omstandigheden. Het VOG-systeem zet hierdoor mensen onnodig voor lange tijd buitenspel. ‘Daarnaast is er sprake van een substantiële groep die bij voorbaat al niet meer solliciteert naar bepaalde functies waar een VOG voor nodig’, aldus Elina Kurtovic.7

”Als een VOG wordt afgegeven, betekent dat dat de aanvrager meestal binnen de afgelopen vier jaar, voor jongeren twee jaar, geen relevante justitiële geschiedenis heeft. Daarnaast is wel degelijk gebleken dat het VOG-systeem werkt, misschien zelfs iets te goed”

Rechters houden rekening met VOG-consequenties
Afgelopen jaren nemen rechters volgens Kurtovic steeds vaker een zogenoemde VOG-overweging op in hun vonnis. ‘Het is lastig aantallen te noemen, omdat niet alle vonnissen worden gepubliceerd. Maar wat wel is te zien dat steeds meer rechters rekening houden met de gevolgen van een eventuele VOG-afwijzing. In het vonnis stellen sommigen dat de veroordeling later niet alsnog problemen mag opleveren voor het verkrijgen van een VOG en dus een baan.’  Volgens Michiel de Ridder, strafrechter in Amsterdam, reageren rechters hiermee op verzoeken van verdachten. Wat hem betreft zien rechters een VOG-afwijzing niet als een dubbele straf, maar voelen ze in atypische zaken soms wel de behoefte in het vonnis uit te leggen waarom in dit specifieke geval een veroordeling geen gevolgen mag hebben voor de VOG. Bij een VOG wordt alleen naar het strafblad gekeken en in een vonnis heb je als rechter de kans om meer uitleg te verschaffen.

Kortom,  men krijgt een VOG als uit onderzoek blijkt dat je geen strafbare feiten op je naam hebt staan. Ben je toch in aanraking geweest met Justitie, dan wordt bekeken hoe bezwaarlijk dit is. Niet alle strafbare feiten leiden tot het niet verstrekken van de VOG. Er wordt daarbij ook gegeken naar de functie waarvoor de VOG wordt aangevraagd. Het aantal aanvragen is in de afgelopen jaren inmiddels verdubbeld.

Als een VOG wordt afgegeven, betekent dat dat de aanvrager meestal binnen de afgelopen vier jaar, voor jongeren twee jaar,  geen relevante justitiële geschiedenis heeft. Daarnaast is wel degelijk gebleken dat het VOG-systeem werkt, misschien zelfs iets te goed. Zo blijkt zelfs dat een substantiele groep bij voorbaat al niet meer solliciteert naar bepaalde functies waar een VOG voor nodig is. Een VOG-afwijzing wordt niet als een dubbele straf gezien, maar  in sommige gevallen voelen rechters wel de behoefte om in het vonnis uit te leggen waarom in dit specifieke geval een veroordeling geen gevolgen mag hebben voor de VOG. Waar dit uiteindelijk toe zal leiden is nog de vraag, maar één ding is zeker. De volgende keer denk je wel even heel goed na, voordat je in de kroeg besluit om eens lekker door te zakken! Toch??

Cody Sikkema

Voetnoten

1. https://www.justis.nl/producten/vog/vog-aanvragen/naar-welke-gegevens-wordt-gekeken, gepubliceerd op 1 maart 2013, laatst geraadpleegd op 13 april 2017.
2. https://vogaanvragen.com/strafblad/, laatst geraadpleegd op 13 april 2017

3. Verklaring Omtrent Gedrag wordt populairder; heeft het effect?, Stoker, E. gepubliceerd op 2 februari 2017, laatst geraadpleegd op 13 april 2017
4. Kamerstuk 33400-VI nr. 87, vergaderjaar 2012-2013
5. Brief Tweede Kamer – onderzoek naar de Verklaring omtrent het Gedrag, gepubliceerd op 1 februari 2017, laatst geraadpleegd op 14 april 2017

6. P. Kruize en P. Gruter, Met het onderzoek ‘Eens een dief, altijd een dief? Een verkenning rond het meten van de effectiviteit van de Verklaring Omtrent het Gedrag’ In opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), door Ateno (Amsterdam 2016).
7. Verklaring Omtrent Gedrag wordt populairder; heeft het effect?, Stoker, E. gepubliceerd op 2 februari 2017, laatst geraadpleegd op 13 april 2017

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan