Appen met Mark Rutte en 9 ton naar hem overmaken

notaris Blijleven doet het allemaal!

Lees verder

Op 4 juni 2015 verscheen de inmiddels oud-notaris Blijleven voor de Kamer voor het Notariaat in het Ressort Amsterdam. Zou Blijleven uit zijn notarisambt worden ontzet of niet? Dat was de vraag die die dag aan de orde was.

Jennifer wil panden kopen
Krijn Bernardus Blijleven had een notariskantoor aan de Herengracht in Amsterdam. Hij was als enige notaris werkzaam op dit kantoor. In februari 2012 komt een aantal mensen, onder wie de 34-jarige Jennifer Satyong, bij hem op kantoor. Zij wil twee Amsterdamse appartementen kopen van ongeveer €500.000,- per stuk. Aan notaris Blijleven wordt verteld dat Satyong het bedrag van deze panden in één keer zal overmaken. Wanneer echter de waarborgsom van 10 procent van de aanschafprijs betaald moet worden, maakt Satyong geen cent over. Zij weet toch alle betrokkenen gerust te stellen; er zal betaald worden.

Betaling blijft uit
Enige tijd later is de waarborgsom nog steeds niet betaald. Daarnaast doet Satyong moeilijk over zich te identificeren met een paspoort. Ook Blijleven wordt nu ongeduldig. Satyong vertelt hem hierop haar geheim: zij werkt als geheim agent voor de Nederlandse Staat en heet in het echt Esselien M. Daarnaast vertelt ze hem dat zij een hoogst uitzonderlijke hersenafwijking heeft waardoor ze in staat is berekeningen te maken die zelfs een computer niet kan maken. Met deze vaardigheid kraakt zij in het diepste geheim codes voor de overheid. Alleen Koningin Beatrix, wat topambtenaren en enkele ministers, onder wie minister president Mark Rutte, zijn hiervan op de hoogte.1

“Mailen met Mark Rutte via het e-mailadres mark.rutte@[email protected] roept zelfs geen vraagtekens op”

Staatsgeheim
Blijleven raakt in de veronderstelling dat hij nu deel uitmaakt van een staatsgeheim. Dit geeft hem zo’n bijzonder gevoel dat hij niet meer redelijk nadenkt en rekening houdt met zijn notariële onderzoeksplicht. Het roept wel vragen bij hem op, maar steeds wordt die twijfel weggenomen.2 Notaris Blijleven blijft met Satyong in contact. De betaling van de panden blijft nog steeds uit, ondanks het feit dat Satyong voor haar inspanningen 72 miljoen euro zou krijgen van de Nederlandse staat.3 Dit geld zou op een Zwitserse privébank staan. Blijleven belt met de betreffende bank. Hij krijgt een Engels sprekende ‘medewerker’ aan de lijn, die hem geërgerd vertelt dat er afgesproken was dat Satyong hem nooit zou bellen. Hierop is Blijleven overtuigd: Satyong is een bekende van de bank.

Daarnaast chat en mailt Blijleven vaak met Mark Rutte met het mailadres [email protected]. Dit gaat onder andere over Satyong en de zaak. Rutte doet in die mails zelfs een opmerkelijk verzoek aan Blijleven. Blijleven wordt gevraagd om €875.000,- over te maken naar Satyong om het vrijkomen van het Zwitserse geld te bespoedigen. Blijleven, die nog steeds geen argwaan heeft, gaat akkoord en maakt het geld over.4 Dit geld haalt hij van zijn derdenrekening af, een notariële doodzonde!5

Verkoper dient met succes klacht in
Uiteindelijk dient de verkoper van een van de twee huizen een klacht in bij het notariële tuchtorgaan; de Kamer van Toezicht. Blijleven beroept zich in deze procedure op zijn geheimhoudingsplicht als hem gevraagd wordt naar zijn beweegredenen. Hij is namelijk van mening dat het om een staatsgeheim gaat. De Kamer schorst Blijleven hierop voor vier maanden, aangezien Blijleven handelde “in strijd met de eer en het aanzien van het notarisambt”.6 Hierop appt Blijleven Rutte, die het schandalig noemt. Rutte belooft Blijleven de beslissing per Koninklijk Besluit ongedaan te laten maken.

Blijleven neemt uiteindelijk een cliënt in vertrouwen. Die vertelt hem dat deze zaak niet klopt. Hierop gaat Blijleven persoonlijk naar Rutte toe en overhandigt alle e-mails en sms’jes aan de beveiliging. Hij krijgt te horen dat minister president Mark Rutte van niets weet. Nu pas wordt Blijleven wakker geschud.7

Kamer van het Notariaat: onwaardig gehandeld
Op 4 juni 2015 wordt Blijleven uit het ambt ontzet. De Kamer van het Notariaat noemt de handelwijze van Blijleven onwaardig en het schaadt het vertrouwen in het notariaat in zeer ernstige mate. Deelnemers in het rechtsverkeer moeten erop kunnen vertrouwen dat een notaris geen onjuiste en/of ongefundeerde mededelingen doet.

Het feit dat Blijleven (blijkbaar) zelf slachtoffer is geworden van oplichting nu hij werd voorgelogen en dit verhaal geloofde, is geen verzachtende omstandigheid. De notaris heeft namelijk een functie in het rechtsverkeer en dient ervoor te waken dat hem iets dergelijks overkomt.8 Daarnaast is de Officier van Justitie niet van mening dat er sprake is van oplichting omdat het verhaal van Satyong zo ongeloofwaardig was, dat het onmiskenbaar vals was.

“De handelswijze van Blijleven is onwaardig en schaadt het vertrouwen in het notariaat in zeer ernstige mate”

Notaris is deelnemer aan het rechtsverkeer
De notaris kan aansprakelijk gesteld worden voor door hem gemaakte fouten. Dit houdt in dat hij de zorgvuldigheid in acht dient te nemen die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot verwacht mag worden. Daarnaast dient hij elke keer na te gaan of wat partijen van hem vragen haalbaar en juist is. Mocht de notaris het vermoeden hebben of niet zeker weten dat er rechten van derden geschonden worden, dan dient hij zijn ministerie te weigeren.9 Hij zal de gevraagde werkzaamheden dan niet uitoefenen. Een andere oplossing is zichzelf te laten veroordelen in een kort geding.10 De notaris heeft ook een zorgplicht. Hierbij wordt gekeken of de notaris heeft gehandeld zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwaam notaris verwacht mag worden. Hierbij hoort ook dat hij zijn cliënten waarschuwt, informeert, onderzoek doet naar de achtergrond van de transacties waarbij hij betrokken is en de hoedanigheid van partijen onderzoekt. Mocht de notaris in strijd met deze zorgplicht handelen, dan betekent dit een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst met zijn opdrachtgever en is hij aansprakelijk. Dit is wel afhankelijk van de specifieke omstandigheden van het geval. Deze regels zijn allemaal opgesteld omdat een notariële akte bewijskracht heeft. Het is dus van belang dat deelnemers aan het rechtsverkeer kunnen vertrouwen op de inhoud en de juistheid van de notariële akten.

Conclusie
Het moge duidelijk zijn dat notaris Blijleven totaal geen rekening heeft gehouden met zijn notariële verplichtingen toen hij onrechtmatig geld van de derdenrekening afhaalde, onvoldoende onderzoek deed en mevrouw Satyong niet identificeerde. Daarnaast heeft hij gehandeld ondanks dat het verhaal uitermate ongeloofwaardig is. Kortom: de ontzetting uit het ambt van notaris Blijleven is volkomen terecht!

Eva van Schaik

In Nederland kunnen jaarlijks
60.000 kinderen hun verjaardag niet vieren
omdat er thuis geen geld voor is.

Dit kan zo niet langer. Daarom helpt Jarige Job deze kinderen aan een leuke dag. Met een cadeau, versiering en traktaties voor op school. Steun Jarige Job en trakteer de armste kinderen uit de samenleving op een welverdiende verjaardag.
www.jarige-job.nl

Trip Advocaten & Notarissen is vriend van de Stichting Jarige Job. Wij steunen Jarige Job niet alleen financieel, maar ook op het gebied van voorlichting. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Astrid van der Boogh ([email protected] of 050-599 79 29) of mailen naar [email protected]

 

 

Voetnoten

1. NRC Handelsblad, 3 juli 2014, “Waarom maakte notaris Blijleven bijna een miljoen over aan ‘Mark Rutte’?”
2. NRC Handelsblad, 3 juli 2014, “Waarom maakte notaris Blijleven bijna een miljoen over aan ‘Mark Rutte’?”
3. NRC Handelsblad, 3 juli 2014, “Waarom maakte notaris Blijleven bijna een miljoen over aan ‘Mark Rutte’?”

4. NRC Handelsblad, 3 juli 2014, “Waarom maakte notaris Blijleven bijna een miljoen over aan ‘Mark Rutte’?”
5. Art. 25 Wet op het notarisambt
6. 28 februari 2013, klachtzaken 526336/NT 12-51 en 528578/NT 12-57, zaak onder nummer van: 540477/NT 13-30 OJ
7. NRC Handelsblad, 3 juli 2014, “Waarom maakte notaris Blijleven bijna een miljoen over aan ‘Mark Rutte’?”

8. Kamer voor het notariaat Amsterdam 4 juni 2015, ECLI:NL:TNORAMS:2015:17
9. Art. 21 lid 2 Wet op het Notarisambt: De notaris is verplicht zijn dienst te weigeren wanneer naar zijn redelijke overtuiging of vermoeden de werkzaamheid die van hem verlangd wordt leidt tot strijd met het recht op de openbare orde, wanneer zijn medewerking verlangd wordt bij handelingen die kennelijk een ongeoorloofd doel of gevolg hebben of wanneer hij andere gegronde redenen voor weigering heeft.
10. Hof Amsterdam 19 januari 2006, ECLI:NL:GHAMS:2006:AV0591

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan